ALLMÄNNA VILLKOR - VIP MEDLEM

ALLMÄNT
Nedanstående villkor tillämpas mellan den person (”Medlemmen”) som namnges i avtalet
(”Medlemsavtalet”) och YOUMP (YOUMP TRAMPOLINE PARKS METRO AB)
Dessa villkor är en integrerad del av Medlemsavtalet. Förutom medlemsavtalet är Medlemmen även bunden av särskilda villkor (Allmänna villkor) som vid varje tillfälle kan gälla för övriga tjänster och erbjudanden. Dessa villkor finns tillgängliga på vår webbsida.

2. MEDLEMSKAP HOS YOUMP
2.1. Medlemskap hos YOUMP kan tecknas av myndiga personer som
Har ett allmänt gott hälsotillstånd där det efter YOUMPs bedömning inte föreligger uppenbar risk för personens hälsa och/eller skada.
Inte har en utestående skuld i förbindelse med tidigare medlemskap i YOUMP.
Inte tidigare har utestängts från en eller flera YOUMP-anläggningar.
Inte har betett sig klandervärt i anslutning till tidigare medlemskap i YOUMP.
2.2. Personer som inte är myndiga kan ingå medlemskap hos YOUMP under förutsättning att en vårdnadshavare ingår avtalet. Vårdnadshavaren blir juridiskt ansvarig för medlemskapet och hålls ansvarig för alla betalningar i samband med medlemskapet.
2.3. Medlemmen tilldelas ett medlemskort hos YOUMP. Medlemskortet är YOUMPs egendom och disponeras personligen av Medlemmen. Kortet kan inte överlåtas eller lånas ut. När medlemskapet avslutas ska Medlemmen utan ogrundade dröjsmål destruera medlemskortet.
2.4. Medlemskapet gäller från och med det startdatum som anges i Medlemsavtalet.
2.5. Medlemskapet hos YOUMP är ett kontantmedlemskap och betalas i förskott för 1 år åt gången och avslutas utan uppsägning när perioden är slut. Förskottsbetalda medlemskap återbetalas inte.
2.6. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas eller användas av andra än Medlemmen.
2.7. Medlemskapet ger Medlemmen rätt att bruka den YOUMP-anläggning där kortet är köpt enligt vad som anges i Medlemsavtalet. YOUMP garanterar att Medlemmen får tillträde till anläggningen vid ledig kapacitet under gällande öppettider. Vidare har Medlemmen rätt att använda tillgängliga erbjudanden enligt gällande villkor.
2.8. Medlemskapet ger Medlemmen tillträdde i enlighet med följande.
Medlemskapet ger 20% rabatt på hela YOUMPs utbud i den park medlemskapet är sålt. Rabatten gäller på ordinarie priser och kan ej kombineras med andra rabatter och erbjudanden. YOUMP förbehåller sig rätten att med en (1) månads varsel ändra förutsättningarna för medlemskapet.
2.9. YOUMP kan inte alltid garantera tillgänglig plats på aktiviteter eller liknande där deltagarantalet eller tillgången är begränsad.
2.10. I möjligaste mån anpassar YOUMP erbjudanden och öppettider på tillgängliga anläggningar enligt medlemmarnas önskemål och beteende. Den aktuella anläggningen kan hållas stängt eller ha ett reducerat utbud i samband med t.ex. helgdagar, underhållsarbete och Force majeure (enligt definitionen i punkt 9.1).

3. BETALNING AV MEDLEMSKAP
3.1. Medlemmen ska betala årlig medlemsavgift och eventuella övriga avgifter enligt YOUMPs vid varje enskilt tillfälle gällande priser. Samma sak gäller för vårdnadshavare eller andra som i Medlemsavtalet har påtagit sig juridiskt ansvar för medlemskapet.
3.2. Medlemmen betalar i förskott för 1 år åt gången.

4. MEDLEMMENS ANSVAR
4.1. Medlemmen är skyldig att:
Bekanta sig med- och följa YOUMPs för tillfället gällande säkerhets- och ordningsregler (generella), säkerhets- och ordningsregler och övriga regler/riktlinjer. Alla som besöker våra anläggningar förbinder sig att följa de instruktioner, regler och riktlinjer som tillhandahålls i parkerna, eller som från tid till annan meddelas av våra instruktörer. Säkerhets- och ordningsregler finns även som bilaga till dessa villkor.
Upplysa YOUMP vid ändring av kontaktuppgifter/betalningsuppgifter, däribland ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kontonummer och andra relevanta uppgifter. Anmälan ska lämnas utan ogrundade dröjsmål.
Registrera sitt medlemskort vid ankomst till anläggningen innan Medlemmen utnyttjar YOUMP-anläggningen. YOUMP kan kräva att Medlemmen uppvisar legitimation.
4.2. Förlust av medlemskort ska anmälas till YOUMP så snart som möjligt. YOUMP spärrar därefter kortet och utfärdar ett nytt medlemskort. När ett nytt medlemskort utfärdas är Medlemmen skyldig att betala en avgift till YOUMP enligt de vid tillfället gällande priserna.
4.3. Medlemmen ansvarar för att förvara medlemskortet på ett sådant sätt att det inte missbrukas av andra. Misstankar om missbruk ska anmälas till YOUMP så snart som möjligt.

5. PERSONUPPGIFTER, MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION
5.1. YOUMP behandlar alltid Medlemmens personuppgifter enligt vår dataskyddsspolicy och gällande lagstiftning. Vår dataskyddspolicy finns på vår hemsida.
5.2. Medlemmen samtycker till att YOUMP och andra företag som ingår i samma koncern registrerar, lagrar och använder uppgifter om Medlemmen (namn, personnummer, adress, e-postadress, foto, betalningsuppgifter och liknande) och Medlemmens användning av YOUMPs tjänster, för att administrera och ta hand om medlemskapet, däribland informera om tjänster från YOUMP. Databehandlingsansvarig för uppgifterna är YOUMPs VD.
5.3. Uppgifter kan inte utlämnas till utomstående utan Medlemmens skriftliga samtycke, med mindre än att utlämnandet är sekretessbelagt i lag eller är en del av betalningsindrivning, försäkringskrav eller bokföringsbehandling.
5.4. När Medlemsavtalet ingås inhämtas samtycke från Medlemmen till att YOUMP kan utnyttja alla kommunikationsformer gentemot Medlemmen, däribland elektronisk kommunikation (e-post, SMS, MMS m.fl.) för att informera om och/eller marknadsföra sitt utbud enligt marknadsföringslagen 19 §. Medlemmen kan när som helst dra tillbaka sitt samtycke till att ta emot marknadsföringsmeddelanden genom att kontakta YOUMP. Medlemmen kan inte avsäga sig utskick som gäller ändring av Medlemsavtalet eller annan viktig information som gäller medlemskapet.
5.5. Samtycket från Medlemmen rörande ovanstående punkter gäller så länge Medlemsavtalet löper och under en period på sex (6) månader efter att Medlemsavtalet upphört. Detta bland annat för att kunna ge Medlemmen de fördelar som följer av att ha varit medlem hos YOUMP.
5.6. Allmän information från YOUMP om medlemskapet skickas i första hand till den e-postadress eller postadress som medlemmen har uppgivit.

6. FÖRLÄNGNING AV MEDLEMSKAP UNDER SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER
6.1. Medlem som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under vis tid kan ansöka om förlängning motsvarande den tid som medlemskapet ej kan nyttjas. Förlängningen av medlemskapet gäller från och med dagen då YOUMP godkänner Medlemmens ansökan om förlängning och medför att eventuell bunden period för Medlemsavtalet förlängs med den tid YOUMP godkänt och att medlemskortet spärras för tillgång till anläggningen under den tid som medlemskapet ej kan nyttjas.
6.2. Förlängning (Frysning) av Medlemskap vid skada, sjukdom och graviditet ges med minst 30 dagar och längst med 365 dagar. Ansökan om förlängning bör ske i förväg och skall styrkas med läkarintyg. Godkänner YOUMP förlängningen av medlemskap skall Medlemmen erlägga en förlängningsavgift enligt YOUMPs vid var tid gällande prislista.

7. UPPSÄGNING OCH ÄNDRING AV MEDLEMSAVTALET
7.1. Medlemmen har rätt att avsluta Medlemsavtalet (ångerrätt) genom att meddela YOUMP inom två (2) veckor efter att Medlemsavtalet ingåtts, jfr. distansavtalslagen 2 kap. 10 §. Ångerrätten gäller enbart om medlemskapet har ingåtts utanför en YOUMP-anläggning. Vid utnyttjad ångerrätt återbetalas förskottsbetalda avgifter. Medlemmen måste själv kunna dokumentera att ångerrätten utövas enligt den vid tillfället gällande lagstiftningen.
7.2. Vid avslutande av medlemskapet ska e-post, kontaktformulär, brev eller telefon användas. Medlemmen eller vårdnadshavaren kan även komma personligen till en YOUMP-anläggning.
Efter att uppsägningen tagits emot bekräftar YOUMP skriftligen att den har registrerats via e-post eller brev. Medlemmen måste själv kunna dokumentera att uppsägningen har utförts.
7.3. YOUMP har rätt att göra ändringar i medlemsavgifter, övriga avgifter och villkor.
7.4. YOUMP förbehåller sig rätten att överföra Medlemsavtal till ett annat företag, och att överföra eventuella automatiska betalningstjänster som kan ha ingåtts i förbindelse därmed. Vid sådana ändringar ger YOUMP minst en (1) månads förvarning via e-post/SMS. Ändringen träder i kraft en (1) månad efter att förvarningen skickades, räknat från första månadsskiftet.
7.5. YOUMP har rätt att spärra medlemskapet under en viss tid eller säga upp Medlemsavtalet med omedelbar verkan, om Medlemmen väsentligt bryter mot medlemsvillkoren eller brott mot Medlemmens skyldigheter enligt kapitel 4 som inte är oväsentligt, däribland att Medlemmen underlåter att följa en skriftlig eller muntlig varning från YOUMP.

8. UPPSÄGNING OCH ÄNDRING AV MEDLEMSAVTALET
8.1. Medlemmen nyttjar alltid YOUMPS anläggningar under eget ansvar. YOUMP ansvarar inte för personskador som Medlemmen kan ådra sig i anslutning till vistelse/utövande av aktivitet på en YOUMP-anläggning. Motsvarande ansvarsbegränsning gäller för övriga erbjudanden och tjänster/konsult i YOUMPs regi.
8.2. Vid förvaring av personliga tillhörigheter i skåp på anläggningar, ansvarar Medlemmen själv för att använda eget lås. Om Medlemmen glömmer tillhörigheter som förvaras i skåpen på en YOUMP-anläggning efter ordinarie stängningstid, har YOUMP rätt att bryta upp Medlemmens lås och förvara tillhörigheterna. Medlemmen är skyldig att hämta kvarglömda tillhörigheter inom två veckor. YOUMP kan inte hållas ansvariga för eventuell förlust av sådana tillhörigheter, inte heller under den nämnda perioden.
8.3. YOUMP ansvarar inte för stöld eller förlust på annat sätt av Medlemmens personliga tillhörigheter som Medlemmen tar med sig till en YOUMP-anläggning. Detta gäller oberoende av om tillhörigheterna är inlåsta i vanligt garderobsskåp, värdeskåp eller liknande.

9. ANSVARSBEGRÄNSNING, LAGVAL, TVIST OCH LAGA DOMSTOL
9.1. YOUMP ansvarar inte för förhinder eller begränsningar som minskar YOUMPs erbjudande till Medlemmen, när förhållandet ligger utanför YOUMPs kontroll och YOUMP inte kunde förutse eller motverka följderna av förhållandet (Force majeure).
9.2. Medlemsavtalet är underställt svensk lag.
9.3. Tvister mellan Medlemmen och YOUMP ska försökas lösas i godo. Om det inte leder till en lösning kan Medlemmen ta ärendet till Allmänna Reklamationsnämnden, förutsatt att nämnden kan pröva tvisten. Var och en av parterna har ändå rätt att ta tvisten till de ordinarie domstolarna.

YOUMPS SÄKERHETS- OCH ORDNINGSREGLER
YOUMPs säkerhets- och ordningsregler är till för att skydda samt att hjälpa dig som medlem hos oss. Vi vill att våra regler skall bidra till att skapa en positiv atmosfär på våra anläggningar. Därför
är det viktigt att du känner till vilka regler som finns. Våra säkerhets- och ordningsregler finns även på vår hemsida och våra anläggningar. Att som medlem bryta mot YOUMPs säkerhets- eller ordningsregler innebär att YOUMP har rätt att stänga av medlem för viss tid eller säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan.

SÄKERHET – YOUMPs REGLER FÖR DIN OCH ANDRAS SÄKERHET
Du får inte vara barfota på aktivitetsytan. Av YOUMPs personal godkända strumpor (särskilda hoppstrumpor med halkskydd) skall ALLTID användas utan några undantag.
Undvik att låsa in värdesaker i omklädningsrummet. Använd i stället skåpen i receptionen där stöldrisken är mindre. YOUMP ansvarar inte för värdesaker.

 

Alla YOUMPs anläggningar ägs och förvaltas av:

YOUMP Trampoline Parks Metro AB
Org.nr: 559398-1581

YOUMP Trampoline Parks AB
Org.nr: 559413-7977

YOUMP Trampoline Parks Sweden AB
Org.nr: 559415-2489

Box 624
114 11 Stockholm
E-post: info@yoump.se